1. Regulamin Uczestnika Wydarzenia jest Regulaminem Wydarzenia w rozumieniu Regulaminu świadczenia usługi udostępnienia Aplikacji MojStolik dostępnego pod https://mojstolik.pl/ i określa zasady uczestniczenia Klientów w Wydarzeniu.
2. Organizatorem Wydarzenia jest Restauracja, w której Lokalu przebywa Klient na podstawie ważnego Biletu.
3. Wydarzeniem jest zorganizowana przez Restaurację impreza kulinarna polegająca na dostarczeniu Klientom wcześniej sprzedanych zestawów dań i pakietów świadczeń w lokalu Restauracji we wcześniej określonym terminie. W zakres zestawów i pakietów mogą wchodzić produkty i świadczenia zapewnione przez Partnera Biznesowego.
4. Uczestnikiem Wydarzenia może być wyłącznie:

(i) pełnoletni Klient,

(ii) osoba wskazana przez Restaurację, która jest pełnoletnia,

(iii) osoba, co do której Restauracja wyraża zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu, chociaż nie jest pełnoletnia,

których dalej określa się jako „Uczestnika” lub „Uczestników”.

W przypadku uczestniczenia w Wydarzeniu osoby niepełnoletniej odpowiedzialność za nią spoczywa na jej opiekunie prawnym. W szczególności opiekun prawny odpowiada za przestrzeganie Regulaminu Wydarzenia przez Uczestnika niepełnoletniego.

mojstolik.pl nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników ani nie zapewnia im ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, jednakże zaleca nabycie takiego ubezpieczenia we własnym zakresie.

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów Restauracji dotyczących Wydarzenia, a także przepisów i zasad porządkowych oraz przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu lub terminie Wydarzenia. W szczególności Uczestnicy są zobowiązani do:

(i) poruszania się po terenie obiektów Wydarzenia wyłącznie w ramach ogólnodostępnych i tak oznaczonych przestrzeni i ciągów komunikacyjnych, zgodnie z instrukcjami Restauracji lub osoby przez niej wskazanej;

(ii) uprawnienie do uczestnictwa zostanie potwierdzone Biletem, który dostępny jest dla klienta w postaci elektronicznej w Aplikacji Klienckiej Mojstolik i Aplikacji Mojstolik oraz dostępny jest dla Restauracji w Aplikacji Mojstolik

(iii) okazywać identyfikatory i wejściówki zgodnie z wymaganiami Restauracji;

(iv) zaniechania palenia tytoniu i konsumpcji alkoholu poza miejscami do tego przeznaczonymi przez Restaurację;

(v) wnoszenia broni, noży, ostrych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i łatwopalnych;

(vi) powstrzymania się od rejestrowania filmów, fonogramów i robienia zdjęć, z zastrzeżeniem odrębnych zasad przewidzianych dla dziennikarzy i ogłoszonych przez mojstolik.pl lub Partnera Biznesowego.

6. mojstolik.pl ani Restauracja nie ponoszą odpowiedzialności za zabezpieczenie osób i mienia, w tym za wypadki Uczestników, kradzieże ani uszkodzenia mienia na terenie obiektów, w których odbywa się Wydarzenie.
7. Restauracja jest uprawniona do niewpuszczenia na miejsce, w którym odbywa się Wydarzenie lub do usunięcia z takiego miejsca Uczestnika w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, a także osoby, które legitymują się identyfikatorem osoby trzeciej, osoby odmawiającej okazania identyfikatora lub innego dokumentu tożsamości, a także każdej osoby, której zachowanie przejawia agresję fizyczną lub psychiczną podczas Wydarzenia. mojstolik.pl ani Restauracja nie ponoszą odpowiedzialności za szkody Uczestników wynikające z powyższych decyzji.
8. mojstolik.pl nie bierze odpowiedzialności oraz nie jest dostawcą produktów oraz świadczeń do Restauracji.
9. Uczestnik dokonuje zakupu Biletu w Aplikacji Mojstolik i jest zobowiązany do zarejestrowania terminu swojego uczestnictwa w Wydarzeniu zgodnie z wymaganiami, zasadami mojstolik.pl i Restauracji.
10. Uczestnik zobowiązuje się poddać kontrolom bezpieczeństwa wymaganym przez Restaurację lub Partnera Biznesowego bezpośrednio przed Wydarzeniem i w uzasadnionych przypadkach także podczas Wydarzenia. Wycofanie takiej zgody (np. poprzez odmowę poddania się kontroli bezpieczeństwa) uprawnia Restaurację, a także Partnera Biznesowego do anulowania Biletu i uprawnienia do uczestniczenia w Wydarzeniu ze skutkiem natychmiastowym i zobowiązuje osobę, która była Uczestnikiem do natychmiastowego opuszczenia miejsca Wydarzenia bez uprawnienia do uzyskania zwrotu kwoty Opłaty za Bilet.
11. Jeżeli Partner Biznesowy, Restauracja lub mojstolik.pl wiążą z uczestniczeniem w Wydarzeniu konieczność wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Partnera Biznesowego, mojstolik.pl lub osobę trzecią w celu ewidencji, ale także marketingu lub innym celu wskazanym przez Partnera Biznesowego lub mojstolik.pl, a Uczestnik, po wcześniejszym wyrażeniu takiej zgody, ją wycofuje, wówczas Partner Biznesowy, Restauracja lub mojstolik.pl może zażądać anulowania Biletu i uprawnienia do uczestniczenia w Wydarzeniu ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji rozliczenie Opłaty za Bilet nastąpi bezpośrednio między Restauracją a Uczestnikiem. mojstolik.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika.
12. mojstolik.pl informuje, iż przebieg Wydarzenia może być monitorowany ze względów bezpieczeństwa, a także utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub wideo oraz transmitowany w radio, telewizji lub za pomocą innych środków umożliwiających publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest jawne, wobec czego sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez mojstolik.pl, Partnera Biznesowego lub Restaurację oraz przedstawicieli prasy w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z Wydarzeniem lub innym Wydarzeniem, jak też z działalnością mojstolik.pl, Partnera Biznesowego lub Restauracji, ich sponsorów, ambasadorów marki i mecenasów, także w Internecie, mediach społecznościowych, prasie i poprzez pocztę elektroniczną.
13. mojstolik.pl informuje, iż jeżeli w związku z Wydarzeniem Uczestnik przekaże mojstolik.pl, Partnerowi Biznesowemu lub Restauracji jakiekolwiek informacje dotyczące jego lub osoby trzeciej, np. zdjęcia, nagrania, informacje biograficzne, to poczytuje się, iż ustalił z mojstolik.pl, Partnerem Biznesowym i Restauracją sposób ich wykorzystania i upoważnił mojstolik.pl, Partnera Biznesowego i osobno Restaurację do ich wykorzystania zgodnie z ustaleniami. mojstolik.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z braku takich ustaleń, jak i niezastosowaniem się do nich przez Partnera Biznesowego lub Restaurację
14. mojstolik.pl informuje, iż mojstolik.pl, Partner Biznesowy lub Restauracja mogą wymagać od Uczestnika zgody na utrwalenie i wykorzystanie jego sylwetki lub wizerunku bezpośrednio przed, jak i w toku Wydarzenia. Jeżeli Uczestnik nie akceptuje wykorzystania swojego wizerunku powinien on powiadomić o tym mojstolik.pl, Partnera Biznesowego i Restaurację. Brak zgody Uczestnika lub jej wycofanie może jednak doprowadzić do anulowania Biletu i uprawnienia do uczestniczenia w Wydarzeniu ze skutkiem natychmiastowym i zobowiązywać osobę, która była Uczestnikiem do natychmiastowego opuszczenia miejsca Wydarzenia. W takiej sytuacji rozliczenie Opłaty za Bilet nastąpi bezpośrednio między Restauracją a Uczestnikiem. mojstolik.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewyrażenia lub wycofania zgody na utrwalanie i wykorzystanie jego sylwetki lub wizerunku.
15. mojstolik.pl nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta ani Restauracji, jeżeli Partner Biznesowy lub Restauracja zmienią, skrócą lub odwołają Wydarzenie lub wystąpi zdarzenie o charakterze siły wyższej, w tym za koszty związane z transportem lub rezerwacjami hotelowymi.
16. Wszelkie rozliczenia dotyczące Wydarzenia, z wyjątkiem zapłacenia Opłaty za Bilet przez Klienta, następują bezpośrednio między Klientem a Restauracją.
17. Wszelkie reklamacje związane z realizacją praw Klienta związane z uczestnictwem w Wydarzeniu powinny być zgłaszane Restauracji na piśmie, najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia Wydarzenia, nie później jednak niż 7 dni od wystąpienia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.
18. Wszelkie zmiany Regulaminu Wydarzenia ogłaszane będę w formie w jakich został on udostępniony pierwotnie uczestnikom, w miarę możliwości z siedmiodniowym wyprzedzeniem.